به سایت آموزشگاه طراحی و نقاشی پنگوئن خوش آمدید.آموزشگاه پنگوئن ارائه دهنده آموزش آکادمیک نقاشی چهره و پرتره ، طراحی فیگوراتیو و سایر متدها
نمونه های نقاشی رنگ روغن و آبرنگ
...
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 90' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل چراغ بر روی شال ترکمن
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 90' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', the model lantern on Turkmen shawl
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل چراغ و جام شیشه ای بر روی رومیزی گلدوزی
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima' the model lantern and glass goblet on the embroidery tablecloth
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو؛ سبک 'رئالیسم _ آکادمیک کلاسیسیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از اثر نقاش ایتالیائی قرن نوزدهم و بیستم 'اوژن فون بلاس'؛ با نام 'بر روی تراس'
 //// Recreated painting artwork, movement 'Academic Classicism - Realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by Italian painter of the nineteenth and twentieth centuries 'Eugene Von Blass', named 'On the Terrace'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '50 * 60' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل گلدان رز بر روی رومیزی مخمل
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting', size '50 * 60' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', the model a vase of roses on the velvet tablecloth
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '50 * 60' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل چراغ و کاسه سیب بر روی رومیزی زری باف
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting', size '50 * 60' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', the model a bowl of pomegranates and lantern on the brocade fabric
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از اثر نقاش روسی قرن نوزدهم 'ایوان شیشکین'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism _ naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by the nineteenth-century Russian painter 'Ivan Shishkin'
اثر نقاشی اوریجینال فیگوراتیو ذهنی؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما' با الهام از مناظر طبیعی و رقص آذربایجانی
 //// Original figurative fictional painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', inspired by the Azerbaijani Dance and landscape
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما' ؛ از اثر نقاش ناشناس
 //// Recreated painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by an anonymous painter
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '50 * 70' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل تار آذربایجانی دفتر نت و گل بر روی رومیزی ابریشمی
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting', size '50 * 70' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', Azerbaijani musical instrument Tar model and notes booklet and flowers on silk tablecloth
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '50 * 60' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل سبد میوه روی پارچه
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting', size '50 * 60' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', the model Fruits Basket on fabric
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از اثر نقاش ایرانی 'ودود موذن زاده'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism _ naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by Iranian painter 'Vadoud muezzin zadeh'
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از اثر نقاش ایتالیائی قرن نوزدهم و بیستم 'پومپیو ماسانی'؛ با نام 'درس موسیقی'
 //// Recreated painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by the Italian painter of the nineteenth and twentieth centuries 'Pompeo Massani', named 'The Music Lesson'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل میوه و سبد میوه بر روی میز 
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '30 * 40' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', the model fruits and the fruits basket on the table
اثر نقاشی بازآفرینی منظره و فیگوراتیو؛ سبک 'امپرسیونیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 120' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما' اثر نقاش روسی قرن بیستم 'آرکادی پلاستوف'؛ با نام 'زمان درو علوفه'
 //// Recreated landscape and figurative painting artwork, movement 'Impressionism' ,technique 'Oil Painting', size '80 * 120' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created the by Russian painter of the twentieth century 'Arkady Plastov', named 'Haymaking time'
اثر نقاشی اوریجینال منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 90' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما' از منظره طبیعی
 //// Original landscape painting nature, movement 'realism _ naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 90' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima' ,model the nature landscape
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل سبد میوه گیلاس و زردآلو
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '30 * 40' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima ', the model cherries and apricots and fruits basket
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد 35 * 45 سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل سبد گل بر روی پارچه گلدار
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting', size 35 * 45 cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', the model Flowers on floral fabric
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو ؛ سبک 'مینیاتور'؛ تکنیک 'آبرنگ' ؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از اثر نقاش ایرانی'محمود فرشچیان'؛ با نام ستاره صبح
 //// Recreated figurative painting artwork, movement 'miniature' ,technique 'Watercolor' , size '30 * 40' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by Iranian painter 'Mahmoud Farshchian', named 'Lucifer'
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو تمثیلی اساطیری عرفانی ؛ سبک 'مینیاتور'؛ تکنیک 'آبرنگ' ؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'
 //// Recreated figurative mythological spiritual painting artwork, movement 'miniature' ,technique 'Watercolor' , size '30 * 40' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل چراغ و ساعت و سماور سنتی ذغالی بر روی فرش دستباف ایرانی
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', the model lantern and traditional samovar and table-clock on Iranian hand-woven carpet
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو پرتره پرتره؛ سبک 'رئالیسم _ آکادمیک کلاسیسیسم _ رومانتیسیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما' اثر نقاش هلندی بریتانیائی 'سرلارنس آلما تادما'؛ با نام 'تفاوت نظرها'
 //// Recreated figurative painting artwork, movement 'Realism _ Academic Classicism _ Romanticism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima' by Dutch painter English 'Sir lawrence Alma Tadema', named 'A difference of opinion'
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو ذهنی اساطیری؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از اثر نقاش معاصر 'لیندا برگ کوئیست'؛ با نام 'بانوی چنگ نواز'
 //// Recreated figurative mythological fictional painting, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by the contemporary painter 'Linda bergkwist' named 'Harpist Lady'
اثر نقاشی اوریجینال فیگوراتیو و منظره؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل طبیعی
 //// Original figurative and landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', the model photo of nature
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو پرتره؛ سبک 'رئالیسم _ آکادمیک کلاسیسیسم _ رومانتیسیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد 80 * 80 سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از اثر نقاش هلندی بریتانیائی 'سرلارنس آلما تادما'؛ با نام 'اظهار عشق'
 //// Recreated figurative painting artwork, movement 'Realism _ Academic Classicism _ Romanticism' ,technique 'Oil Painting', size '80 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by Dutch-British painter 'Sir lawrence Alma Tadema', named 'Courtship'
اثر نقاشی اوریجینال پرتره ؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '50 * 70' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما' از چهره موسیقیدان برجسته ایرانی 'انوشیروان روحانی'
 //// Original portrait painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting', size '50 * 70' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima' , portrait of prominent Iranian musician 'Anoushiravan Rouhani'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بیجان ؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '50 * 50' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل گلدان و گل ژلویرا
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '50 * 50' cm, created by the painter 'Mehri Ziraksima', the model vase and Jelvira flowers
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بیجان ؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '50 * 60' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل گلدان و دسته گل
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '50 * 60' cm, created by the painter 'Mehri Ziraksima', the model vase and flowers
اثر نقاشی اوریجینال منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از تصویر ذهنی منظره طبیعی
 //// Original landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the painter 'Mehri Ziraksima', from imaginational landscape picture
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو و منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما' اثر نقاش نروژی قرن نوزدهم و بیستم 'هانس دال'
 //// Recreated figurative and landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by Norwegian painter of the nineteenth and twentieth centuries 'Hans Dahl'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '50 * 60' سانتیمتر؛ از مدل گلدان گل و انگور و شرابدان بر روی پارچه ترمه
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting', size '50 * 60' cm, the model flowers and grapes on cashmere fabric
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت فرانسه؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی 'استون نایت'؛ با نام 'بومونت _ راجر'
 //// Recreated France nature landscape painting, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by American painters 'Louis Aston Knight', named 'A Beaumont-le-Roger'
اثر نقاشی بازآفرینی طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'توماس کینکاده'
 //// Recreated still-life painting artwork, movement 'Realism _ Naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 100' cm, created by the contemporary American painter 'Thomas kinkade'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از مدل چراغ و رومیزی مخمل سبز با مجموعه چینی چایخوری
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, the model lantern on green velvet with porcelain tea set
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 120' سانتیمتر؛ از اثر نقاش روسی قرن نوزدهم 'ایوان شیشکین'؛ با نام 'باران در جنگل بلوط'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting', size '80 * 120' cm, created by the nineteenth century Russian painter 'Ivan Shishkin', named 'Rain in an Oak Forest'
اثر نقاشی بازآفرینی طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'توماس کینکاده'
 //// Recreated still-life painting artwork, movement 'Realism _ Naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the contemporary American painter 'Thomas kinkade'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت دریا؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش بریتانیائی قرن بیستم 'مونتیج داوسون'؛ با نام 'دریانوردان اقیانوس آرام'
 //// Recreated nature ocean landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 100' cm, created by British painter of the twentieth century 'dawson montague', named 'Pacific Rollers'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت جنگل؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد 60 * 100 سانتیمتر؛ از اثر نقاش روسی قرن نوزدهم 'ایوان شیشکین'؛ با نام 'باران در جنگل بلوط'
 //// Recreated nature forest landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting', size '60 * 100' cm, created by the nineteenth century Russian painter 'Ivan Shishkin', named 'Rain in an Oak Forest'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد 70 * 90 سانتیمتر؛ از اثر نقاش آلمانی قرن نوزدهم 'آلبرت بیرشتادت'؛ با نام 'خیابانی در ناسائو'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism _ naturalism' ,technique 'Oil Painting', size '70 * 90' cm, created by German painter of the nineteenth century 'Albert Bierstadt', named 'Street in Nassau'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 120' سانتیمتر؛ از اثر نقاش بریتانیائی قرن نوزدهم 'توماس کول'؛ با نام 'غروب ایتالیائی'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting', size '80 * 120' cm, created by the nineteenth century British painter 'Thomas Cole', named 'Italian Sunset'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '50 * 70'؛ از مدل سبد میوه و گلدان بر روی میز 
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting', size '50 * 70', the model a fruits basket and a vase on the table
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت آبرنگ؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر؛ از اثر نقاش بریتانیائی 'پاملا جونز'؛ با نام 'کلبه سایه روشن'
 //// Recreated nature landscape paintings, size '30 * 40' cm, technique 'Watercolor' , created by contemporary British painter 'Pamela Jones', named 'cottage shades' Black and white cottage
اثر نقاشی بازآفرینی راندو ابنیه آبرنگ؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر؛ از اثر هنرمند طراح 'مورتون'
 //// Recreated archirectural rendered sketch painting artwork, technique 'Watercolor' , size '30 * 40' cm, created by artist designer 'Morton'
اثر نقاشی بازآفرینی راندو ابنیه آبرنگ؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر
 //// Recreated archirectural rendered sketch painting artwork, technique 'Watercolor' , size '30 * 40' cm
اثر نقاشی بازآفرینی راندو ابنیه آبرنگ؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر
 //// Recreated archirectural rendered sketch painting artwork, technique 'Watercolor' , size '30 * 40' cm
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'توماس کینکاده'؛ با نام 'کلبه پائیزی'
 //// Recreated nature landscape paintings, movement 'Realism _ Naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the contemporary American painter 'Thomas kinkade' name 'Autumn Cottage'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت دریا؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش بریتانیائی قرن بیستم 'مونتیج داوسون'؛ با نام 'کرجی سفید قدیمی'
 //// Recreated nature ocean landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 100' cm, created by British painter of the twentieth century 'Dawson Montague', named 'The Old White Barque'
اثر نقاشی اوریجینال منظره طبیعی؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش معاصر امریکائی دالهارت ویندبرگ
 //// Original nature landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 100' cm, created by contemporary American artist 'Dalhart Windberg'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعی؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'توماس کینکاده'؛ با نام 'یک گوشه دنج و آرام'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'Realism _ Naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the contemporary American painter 'Thomas kinkade', named 'A Peaceful Retreat'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعی؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'توماس کینکاده'؛ با نام 'یک گوشه دنج و آرام'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'Realism _ Naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the contemporary American painter 'Thomas kinkade', named 'A Peaceful Retreat'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره ساحلی؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 90' سانتیمتر؛ از اثر نقاش معاصر ایرانی 'ودود موذن زاده'
 //// Recreated coastal landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 90' cm, created by Iranian contemporary artist 'vadoud muezzin zadeh'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعی؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'مارک کیتلی'؛ با نام 'رودخانه کوهستانی'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the contemporary American artist 'Mark Keathley', name 'Mountain River'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعی؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 90' سانتیمتر؛ از اثر نقاش دانمارکی قرن نوزده و بیست میلادی 'پیدرمورک مونستد'؛ با نام 'نیلوفرهای آبی'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 90' cm, created by the nineteenth twentieth centuries Danish painter 'Peder Mørk Mønsted (Peter Mork Monsted)', named 'Waterlilies'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت و ابنیه ؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش انگلیسی قرن هفدهم و هجدهم 'جان کانستبل'؛ با نام 'منظره کلیسای جامع سالزبری از املاک اسقف'
 //// Recreated nature landscape and buildings painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 100' cm, created by the paintings seventeenth and eighteenth centuries English, 'John Constable', named 'Salisbury Cathedral from the Bishops' Grounds'
اثر نقاشی بازآفرینی راندو ابنیه آبرنگ؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر
 //// Recreated archirectural rendered sketch painting artwork, technique 'Watercolor' , size '30 * 40' cm
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعی؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'توماس کینکاده'؛ با نام 'خانه گله داران'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'Realism _ Naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the contemporary American painter 'Thomas kinkade', named 'Pastoral House'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعی آبرنگ؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر؛ از اثر نقاش بریتانیائی 'پاملا جونز'؛ با نام 'گوسفند در علفزار'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, technique 'Watercolor', size '30 * 40' cm, created by contemporary British painter 'Pamela Jones', named 'Sheep in a Meadow'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعی؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 90' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی قرن نوزدهم دیوید جانسون بانام 'قایقرانی در دریاچه جرج'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 90' cm, created by nineteenth century American painter 'David Johnson' named 'Boating on Lake George'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 120' سانتیمتر؛ اثر نقاش روسی 'ایوان شیشکین'با نام 'سحرگاهان جنگل کاج'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting', size '80 * 120' cm, created by the nineteenth-century Russian painter 'Ivan Shishkin', named 'Morning in the Pine tree Forest'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 90' سانتیمتر؛ از اثر نقاش انگلیسی قرن نوزدهم 'فردریک ویلیام هولم' بانام 'تابستان در اوکمان، دهستان سوری'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 90' cm, created by the nineteenth-century English painter 'Frederick William Holm', named 'At Ockman, Surrey in Summer'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'توماس کینکاده'
 //// Recreated nature landscape paintings, movement 'Realism _ Naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the contemporary American painter 'Thomas kinkade'
اثر نقاشی بازآفرینی طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش بلژیکی قرن نوزدهم و بیستم 'جان باپتیست روبی'؛ با نام 'یک دسته گل رز و گل های دیگر در گلدان شیشه ای'
 //// Recreated still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the Belgian painter of the nineteenth and twentieth centuries, 'Jean Baptiste Claude Robie', named 'A Bouquet of Roses and other Flowers in a Glass Goblet'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش ایرانی 'ودود موذن زاده'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by Iranian painter 'vadoud muezzin zadeh'
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو پرتره پرتره؛ سبک 'رئالیسم _ آکادمیک کلاسیسیسم _ رومانتیسیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما' اثر نقاش هلندی بریتانیائی 'سرلارنس آلما تادما'؛ با نام 'تفاوت نظرها'
 //// Recreated figurative painting artwork, movement 'Realism _ Academic Classicism _ Romanticism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima' by Dutch-British painter 'Sir lawrence Alma Tadema', named 'difference of opinion'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت فرانسه؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی 'استون نایت'؛ با نام 'بومونت _ راجر'
 //// Recreated France nature landscape paintings, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by American painters 'Louis Aston Knight', named 'A Beaumont-le-Roger'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'توماس کینکاده'
 //// Recreated nature landscape paintings, movement 'Realism _ Naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the contemporary American painter 'Thomas kinkade'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '35 * 45' سانتیمتر؛ از مدل گلدان گل و ست چایخوری چینی بر روی پارچه
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting', size '35 * 45' cm, the model porcelain and tea set and flowers on fabric
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'مداد رنگی'؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر؛ از مدل قلیان و گلدان گل و ست چایخوری چینی و چراغ برروی پارچه ساتن
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'color pencil' size '30 * 40' cm, the model hookah and flowers and porcelain tea set and lantern on satin fabric
اثر نقاشی بازآفرینی طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش بلژیکی قرن نوزدهم و بیستم 'جان باپتیست روبی'؛ با نام 'گلهای روی میز'
 //// Recreated still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the Belgian painter of the nineteenth and twentieth centuries, 'Jean Baptiste Claude Robie', named 'Flowers on a Table'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت فرانسه؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی 'استون نایت'؛ با نام 'بومونت _ راجر'
 //// Recreated France nature landscape paintings, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by American painters 'Louis Aston Knight', named 'A Beaumont-le-Roger'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد 60 * 100 سانتیمتر؛ از اثر نقاش بریتانیائی قرن نوزدهم 'توماس کول'؛ با نام 'خانه جنگلی'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting', size '60 * 100' cm, created by the nineteenth century British painter 'Thomas Cole', named 'Home in the Woods'
اثر نقاشی اوریجینال منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 90' سانتیمتر؛ با نام گوزنها در پائیز
 //// Original nature landscape painting, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 90' cm, named 'Deers in the Autumn'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش دانمارکی قرن نوزده و بیست میلادی 'پیدرمورک مونستد'؛ با نام 'نهر جنگلی'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the nineteenth twentieth centuries Danish painter 'Peder Mørk Mønsted (Peter Mork Monsted)', named 'Forest Stream'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت و ابنیه ؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '70 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش انگلیسی قرن هفدهم و هجدهم 'جان کانستبل' بانام 'ارابه علوفه'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting', size '70 * 100' cm, created by the seventeenth and eighteenth centuries English painter, 'John Constable', named 'The Haywain'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 120' سانتیمتر؛ از اثر نقاش بریتانیائی قرن نوزدهم 'توماس کول'؛ با نام 'غروب ایتالیائی'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting', size '80 * 120' cm, created by the nineteenth century British painter 'Thomas Cole', named 'Italian Sunset'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 120' سانتیمتر؛ از اثر نقاش بریتانیائی قرن نوزدهم 'توماس کول'؛ با نام 'غروب ایتالیائی'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting', size '80 * 120' cm, created by the nineteenth century British painter 'Thomas Cole', named 'Italian Sunset'
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو پرتره؛ سبک 'رئالیسم _ آکادمیک کلاسیسیسم _ رومانتیسیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از اثر نقاش هلندی بریتانیائی 'سرلارنس آلما تادما'؛ با نام اظهار عشق
 //// Recreated figurative painting artwork, movement 'Realism _ Academic Classicism _ Romanticism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by Dutch-British painter 'Sir lawrence Alma Tadema', named 'Proposal'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'توماس کینکاده'
 //// Recreated nature landscape paintings, movement 'Realism _ Naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 100' cm, created by the contemporary American painter 'Thomas kinkade'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت دریا؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی قرن نوزدهم 'فردریک ادوین چرچ'
 //// Recreated nature ocean landscape painting artwork, movement 'realism _ naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the American painter of the nineteenth century, 'Frederic Edwin Church'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'مارک کیتلی' 
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the contemporary American artist 'Mark Keathley'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت و ابنیه ؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش انگلیسی قرن هفدهم و هجدهم 'جان کانستبل'؛ با نام 'منظره کلیسای جامع سالزبری از املاک اسقف'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by English painter of seventeenth and eighteenth centuries, 'John Constable', named 'Salisbury Cathedral from the Bishops' Grounds'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش آمریکائی قرن نوزدهم 'آلبرت بیرشتادت' ؛ با نام 'در میان کوههای سیرا نوادا، کالیفرنیا'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism _ naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 100' cm, created by nineteenth century American painter 'Albert Bierstadt', named 'Among the Sierra Nevada Mountains, California'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 120' سانتیمتر؛ از اثر نقاش هلندی قرن نوزدهم 'ویلهلم کوئک کوئک'؛ با نام 'اهالی روستای هلندی'
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting', size '80 * 120' cm, created by Dutch painter of the nineteenth century, 'Hermanus Wilhelm Koekkoek', named 'Figures in dutch Town'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'توماس کینکاده'
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the contemporary American painter 'Thomas kinkade'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'مارک کیتلی'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the contemporary American artist 'Mark Keathley'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت ؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'توماس کینکاده'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'Realism _ Naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the contemporary American painter 'Thomas kinkade'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'مارک کیتلی'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the contemporary American artist 'Mark Keathley'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت ساحلی؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 90' سانتیمتر؛ از اثر نقاش دانمارکی قرن نوزده و بیست میلادی 'پیدرمورک مونستد'؛ با نام 'کلبه های هورن بائک'
 //// Recreated nature coastal landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 90' cm, created by the nineteenth and twentieth centuries Danish painter 'Peder Mørk Mønsted (Peter Mork Monsted)' named 'Cottages At Hjornbaek'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت فرانسه؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش قرن نوزدهم و بیستم امریکائی 'استون نایت'؛ با نام 'گلهای کناره رودخانه'
 //// Recreated France nature landscape paintings artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 100' cm, created by the nineteenth and twentieth centuries American painter 'Louis Aston Knight', named 'Flower by the Edge of the River'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش آلمانی قرن نوزدهم 'آلبرت بیرشتادت'؛ با نام 'شامگاه دریاچه اوونز، کالیفرنیا'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 100' cm, created by German painter of the nineteenth century 'Albert Bierstadt', named 'Evening, Owens Lake, California'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 120' سانتیمتر؛ از اثر نقاش هلندی قرن نوزدهم 'ویلهلم کوئک کوئک'؛ با نام 'تعمیر تورهای ماهیگیری در ساحل'
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting', size '80 * 120' cm, created by Dutch painter of the nineteenth century, 'Hermanus Wilhelm Koekkoek', named 'Mending the Nets by the Shore'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت فرانسه؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش قرن نوزدهم و بیستم امریکائی 'استون نایت'؛ با نام 'گلهای کناره رودخانه'
 //// Recreated France nature landscape paintings, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the nineteenth and twentieth centuries American painter 'Louis Aston Knight', named 'Flower by the Edge of the River'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان میوه و گل؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '90 * 120' سانتیمتر؛ توسط نقاش فرانسوی قرن هفدهم 'جان باپتیست مونویر'؛ با نام 'طبیعت بی جان گلها و میوه ها'
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting', size '90 * 120' cm, by French painter of the seventeenth century 'John Baptist Monnoyer', named 'Still-Life of Flowers and Fruits'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'توماس کینکاده'
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the contemporary American painter 'Thomas kinkade'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'توماس کینکاده'
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 100' cm, created by the contemporary American painter 'Thomas kinkade'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت ساحلی؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش دانمارکی قرن نوزده و بیست میلادی 'پیدرمورک مونستد'؛ با نام 'روی جاده برفی'
 //// Recreated nature coastal landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the nineteenth and twentieth centuries Danish painter 'Peder Mørk Mønsted (Peter Mork Monsted)', named 'On the Snowy Path'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از مدل سماور و ست چائی چینی و چراغ بر روی پارچه ساتن
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the model porcelain tea set and Samovar and lantern on satin fabric
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از مدل سماور و قلیان و ست چائی بر روی پارچه مخمل
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the model samovar and hookah and tea set on velvet
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '50 * 60' سانتیمتر؛ از مدل گلدان گل و انگور و ظرف شراب بر روی پارچه ترمه
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting', size '50 * 60' cm, created by the model for flowers and grapes and wine bottle on cashmere fabric
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'توماس کینکاده'
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 100' cm, created by the contemporary American painter 'Thomas kinkade'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'توماس کینکاده'
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 100' cm, created by the contemporary American painter 'Thomas kinkade'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل انار و ظرف مسی بر روی پارچه
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '30 * 40' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', the model pomegranates and copper container on fabric
اثر نقاشی اوریجینال منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 90' سانتیمتر؛ با نام گوزنها در پائیز توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'
 //// Original nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 90' cm, named 'Deer in the Autumn', created by the painter 'Mehri Ziraksima'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش ناشناس
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by anonymous painter
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش آلمانی امریکائی قرن نوزدهم 'آلبرت بیرشتادت'؛ با نام 'منظره ای در باهاما'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 100' cm, created by the German-American painter of the nineteenth century 'Albert Bierstadt', named 'A View in Bahamas'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 90' سانتیمتر؛ از اثر نقاش انگلیسی قرن نوزدهم 'فردریک ویلیام هولم' بانام 'تابستان در اوکمان، دهستان سوری'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 90' cm, created by the nineteenth century English painter 'Frederick William Holm', named 'At Ockman, Surrey in Summer'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش آلمانی قرن نوزدهم 'آلبرت بیرشتادت'؛ با نام 'شامگاه دریاچه اوونز، کالیفرنیا'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism - naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 100' cm, created by German painter of the nineteenth century 'Albert Bierstadt', named 'Evening , Owens Lake, California'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی معاصر 'توماس کینکاده'
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 100' cm, created by the contemporary American painter 'Thomas kinkade'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت ساحلی؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 90' سانتیمتر؛ از اثر نقاش دانمارکی قرن نوزده و بیست میلادی 'پیدرمورک مونستد'؛ با نام 'کلبه های هورن بائک'
 //// Recreated nature coastal landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 90' cm, created by the nineteenth and twentieth centuries Danish painter 'Peder Mørk Mønsted (Peter Mork Monsted)', named 'Cottages At Hjornbaek'
اثر نقاشی بازآفرینی گل ارکیده؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'آبرنگ'؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر؛ از اثر نقاش ناشناس
 //// Recreated painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Watercolor' ,size '30 * 40' cm, created by an anonymous artist, the model Orchid
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از مدل چراغ و گلدان و انار و گلابدان بر روی پارچه مخمل
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, the model lantern and vases and pomegranates on the velvet
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت ساحلی؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ از اثر نقاش دانمارکی قرن نوزده و بیست میلادی 'پیدرمورک مونستد'؛ با نام 'ماهیگیری در دریاچه لمان'
 //// Recreated nature coastal landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the nineteenth and twentieth centuries Danish painter 'Peder Mørk Mønsted (Peter Mork Monsted)', named 'Fishing on Lac Leman'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 100' سانتیمتر؛ از اثر نقاش امریکائی 'استون نایت'؛ با نام 'در خم رودخانه'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism _ naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '80 * 100' cm, created by American painters 'Louis Aston Knight', named 'A Bend in the River'
کلیه حقوق مربوط به مطالب و آثار این سایت محفوظ و متعلق به آموزشگاه پنگوئن می باشد.
Copyright © 2009- - Penguin Art Gallery & Institute. All Rights Reserved.